درباره نقدینگی

نقدینگی یا همان مجموع پول‌های کشور شامل سپرده‌های بانکی، اسکناس و مسکوکات می‌شود از کل این نقدینگی حجم سپرده‌های بانکی ۹۷.۵ درصد و حجم اسکناس و مسکوک طبق آمارها میزانش به اندازه‌ای اندک است که می‌توان آن را نادیده گرفت. نقدینگی با فرض نادیده گرفتن این میزان اندک معادل است با سپرده‌های بانکی و سپرده‌های بانکی از نظر حقوقی و حسابداری بدهی بانک‌ها محسوب می‌شوند یعنی در ترازنامه بانک‌ها سپرده بانکی در ستون بدهی ثبت می‌شود نتیجاً پس خلق پول توسط بانک‌های تجاری صورت می‌گیرد.