درباره پایگاه

پایگاه ساعت بدهی ایران، پایگاهی برای رصد ارقام نقدینگی، خلق پول، تورم و … است. بدهی به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد جهانی امروزه به عنوان یکی از  گلوگاه‌های  پیشرفت شناخته می‌شود. مسئله بدهی آنچنان در فضای جهانی حاد شده که در نقشه‌ۀای آینده‌پژوهی به عنوان یکی از مگاترندها مورد مطالعه و بررسی است.

بدهی‌های حقوقی که عمدتا تاثیر جدی بر ارزش پول کشور و اقتصاد جامعه می‌گذارند یکی از مسائل نوظهور فقهی نیز به حساب می‌آیند. بدهی‌های دولت و بانک‌های خصوصی در اقتصاد کشور تاثیری بسیار مشابه با مفهوم ربا را دارند. از همین روست که نهضت مردمی ممانعت از جنگ با خدا به عنوان یک نهضت مردمی علیه ربا، وظیفه خود دانست تا این پدیده را مورد مطالعه و رصد قرار دهد.

 

ساعت بدهی ایران