ضریب جینی:


معیاری برای سنجش توزیع درآمد در میان آحاد جامعه است به این صورت که با مرتب‌سازی درآمد خانوارهای یک کشور یا افراد جامعه از کمترین مقدار تا بیشترین مقدار، سهم تجمعی جمعیت در مقابل سهم تجمعی درآمد قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، یک درصد از کم‌درآمدترین افراد جامعه، چه سهمی از درآمد را به خود اختصاص داده‌اند. این عدد از صفر تا یک است و هرچه به رقم یک نزدیک‌تر شود یعنی توزیع درآمد، ناعادلانه‌تر است.