برای محاسبه‌پذیری تغییرات قیمت در کل اقتصاد در طول زمان، شاخص قیمت مصرف‌کننده تعریف می‌شود به نحوی که سبدی از کالاها را در سالی مشخص مثلا سال ۱۳۹۰ به عنوان سال پایه در نظر می‌گیرند. پس از محاسبه میانگین وزنی قیمت همان سبد در ماه‌ها و سال‌های مختلف، میانگین وزنی همه دوره‌ها را به میانگین وزنی سال ۱۳۹۰ تقسیم و در ۱۰۰ ضرب می‌کنند و شاخص قیمت مصرف‌کننده را محاسبه می‌کنند. شاخص قیمت در سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۰۰ خواهد شد. پس از محاسبه میانگین شاخص دوازده ماهه در هر سال، می‌توان با گرفتن تغییرات شاخص قیمت در هر سال نسبت به سال ماقبل، تورم را حساب کرد.