بانک دولتی

به مجموع سپرده‌های غیردولتی نزد بانکهای دولتی پس از کسر اسکناس و مسکوک نزد بانک و همچنین سپرده نزد بانک مرکزی اطلاق می‌شود. این مقدار در واقع به عنوان شاخص و معیاری برای خلق پول توسط بانکهای دولتی محاسبه می‌شود.