پول:

به مجموع اسکناس و مسکوک نزد مردم و سپرده‌های دیداری نزد بانکها، پول گفته می‌شود.