درباره خلق پول

ساده ترین تعریف از خلق پول، ایجاد انبساط در پول می‌باشد. مارتین ولف، سردبیر فاینشنال تایمز می‌گوید: «جوهره نظام پولی معاصر عبارت است از خلق پول از هیچ به‌وسیله وام‌های اغلب احمقانه‌ی بانک‌های خصوصی». خلق پول بانکی چیزی جز دستکاری در ارزش حساب‌ها نیست. وقتی بانک به کسی وام می‌دهد این کار را نه با انتقال از یک حساب به حساب وام گیرنده، بلکه با دستکاری در ارزش حساب وام گیرنده و در نهایت دستکاری در ارزش کل سپرده‌ها صورت می‌‌دهد یعنی خلق پول از هیچ و اضافه کردن به شماره نقدینگی. عموم مردم درکی از روند این سیستم خلق پول توسط بانک ها ندارند. بلکه صرفا قربانی پیامدهای انبساط پولی و تقلیل رفتن ارزش پولی هستند بدون آنکه بدانند بانک‌ها چگونه بواسطه این نوع از دزدی مدرن دست در جیب مردم کرده و ارزش دارایی پولی آنها را کاهش می دهند.