خالص بدهی دولت:

بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، حساب سپرده دولت و شرکت‌های دولتی را نگهداری می‌کند. همچنین حساب بدهی آنها به بانک مرکزی را دارد. خالص بدهی دولت در واقع برابر با بدهی بخش دولتی منهای سپرده بخش دولتی است.

زمانی که دولت بصورت مستقیم یا غیر مستقیم (با واسطه اوراق بدهی) از بانک مرکزی استقراض کند، دارایی بانک مرکزی افزایش میابد و بانک مرکزی در راستای این مطالبه به حساب دولت نزد خود پول پرداخت می‌کند. منظور از خالص بدهی دولت که از کسر مبلغ استقراضی از موجودی سپرده دولتی است یعنی وقتی دولت این پول را خرج میکند بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش میابد. این افزایش بدهی دولت منجر به افزایش پایه پولی می شود بدین شکل که با خرج کردن این پول توسط دولت پول وارد اقتصاد می شود و در این زمان است که پایه پولی را بالا می برد نه از ابتدای استقراض.