خالص سایر دارایی ها:

انواع حساب‌های دیگر که منتج به انتشار ریال از سوی بانک مرکزی شده اما در یکی از حساب‌های سه‌گانه فوق‌الذکر نمی‌آید، جزء سایر دارایی‌های محسوب می‌شود. به عنوان مثال، زمانی که بانک مرکزی از بانکها اوراق می خرد، این حساب به همان میزان افزایش می‌یابد. حساب تسعیر نیز در خالص سایر داراییها قرار دارد. زمانی که ارزش پول ملی تغییر می‌کند و این تغییر در ترازنامه بانک مرکزی اعمال می‌شود، این حساب، تعدیل‌کننده حساب‌های بانک مرکزی خواهد بود. به عنوان مثال اگر نرخ ارز از ۳ هزار تومان به ۵ هزار تومان افزایش یابد، خالص دارایی‌های خارجی به میزان ۲ هزار تومان به ازای هر دلار، افزایش می‌یابد اما چون مابه‌ازای واقعی در دنیای خارجی ندارد، حساب تسعیر به میزان ۲ هزار تومان، منفی می‌شود.