نرخ بیکاری:

: همواره در جامعه افرادی هستند که به هر دلیلی کار نمی‌کنند. در میان این افراد، کسانی هستند که به دلیل از کارافتادگی یا نظایر آن، حتی در جستجوی کار هم نیستند. اما برخی افراد بیکار، در جستجوی کار هستند. نسبت بیکاران جویای کار به کل جمعیت فعال، نرخ بیکاری را به دست می‌دهد.